ក្បាលលេខកូដទូរស័ព្ទរដ្ឋ ប្រចាំខេត្តនីមួយៗក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!

លេខសំគាល់ជាផ្លូវការនៃ ក្បាលលេខកូដប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរដ្ឋ ប្រចាំខេត្ត ក្រុងនីមួយៗក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺ៖ ១/ រាជធានី ភ្នំពេញ – 023 ២/ ខេត្ត កណ្ដាល – 024 ៣/ ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ – 025

Read more