ទិញពងញាំរាល់ថ្ងៃ មានដឹងថាយកពងតូច ឬពងធំទើបល្អ?

ការជ្រើសរើស​ស៊ុត​គ្រាប់​តូច ឬគ្រាប់​ធំ​នោះ សំខាន់​អាស្រ័យ​ទៅលើ​ថា​យើង​ត្រូវការ​ប្រើ​ស៊ុតស ឬ​ស៊ុតក្រហម​ច្រើន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ បើ​ក្នុង​ករណី​ត្រូវការ​ស៊ុតស​ច្រើន គប្បី​ជ្រើសរើស​គ្រាប់​ស៊ុត​ណា​ ដែលមាន​ទំហំ​ធំ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ករណី​ត្រូវការ​ជ្រើស រើស​ប្រើ​ស៊ុត​ក្រហម​ច្រើន ឱ្យ​ជ្រើសរើស​ស៊ុត​គ្រាប់​តូច​វិញ ព្រោះ​មាន​បរិមាណ​ស៊ុតស​តិច​តែ​គ្រាប់ក្រហម​ធំ។ ទោះបីយ៉ាង ណា ស៊ុតទាំងអស់​ពុំមាន​លក្ខណៈ​បែបនេះ​ទាំងស្រុង​ទេ ព្រោះ​ពេលខ្លះ​ក៏មាន​ភាព​ផ្ទុយគ្នា​ពី​លក្ខណៈ​ធម្មជាតិ​នេះ​ដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *